Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Желдак Тімур Анатолійович

Желдак Тімур Анатолійович
Посада: доцент, завідуючий кафедрою системного аналіза та управління (2020).

Вчене звання:
доцент (2006).

Вчений ступінь:
кандидат технічних наук (2002).

E-mail:
zheldak.t.a@nmu.one
Кабінет:
7/1005Google scholar
Закінчив у 1997 році Державну гірничу академію України (тепер НТУ «Дніпровська політехніка») за спеціальністю «Електропривод і автоматизація загальнопромислових установок та технологічних комплексів» і одержав кваліфікацію інженер-електромеханік. По закінченні аспірантури при НГУ підготував та захистив дисертацію на тему «Ідентифікація параметрів асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором без навантаження в складі автоматизованого комплексу» (автореферат), внаслідок чого отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».

З лютого 2000 року розпочав викладацьку діяльність у якості асистента кафедри системного аналізу і управління.

Після захисту дисертації, з вересня 2002 – доцент кафедри. З вересня 2010 року – докторант.

В якості викладача проводить лекційні та лабораторні заняття з дисциплін «Архітектура ЕОМ», «Мережі ЕОМ», «Мови комп’ютерного моделювання», «Інтелектуальні системи», «Логістика», «Системи навчання та самонавчання» - для студентів напряму навчання «Системний аналіз»; «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» - для студентів напряму «Комп’ютерна інженерія»; «Дискретна математика» - для студентів напряму «Програмна інженерія»; «Методологія наукових досліджень» - для магістрів факультету інформаційних технологій.

Коло наукових інтересів Желдака Т.А. включає розробку і створення систем штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, добування та обробки знань, інтелектуальний аналізу даних, а також сучасні моделі та методи еволюційного та евристичного моделювання та оптимізації при вирішенні різноманітних задач. Основний об’єкт прикладної діяльності фахівця – металургійні виробництва Дніпропетровської області та їх технологічні процеси.

Результати досліджень Т.А. Желдака знайшли відображення у більш як 50-ти науково-методичних публікаціях, серед яких 25 статей у фахових виданнях України та виданнях з високим рівнем цитування.

З 2004 року Т.А. Желдак керує науково-дослідною роботою магістрів, є куратором студентського наукового товариства кафедри системного аналізу і управління. З 2007 року здійснює керівництво аспірантами за напрямками 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.07 «Автоматизація процесів керування».

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Слєсарєв В.В. Інтегровані системи керування багатоетапним металургійним виробництвом на прикладі прокатки труб / В.В. Слєсарєв, Т.А. Желдак // Систем. технології. — 2011. — N 4. — С. 77-84. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
 2. Желдак Т.А. Оптимальне одновимірне розкроювання матеріалу у прокатному виробництві / Т.А. Желдак, Д.М. Гаранжа // Металлург. и горноруд. пром-сть. — 2009. — N 4. — С. 43-46. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
 3. Гаранжа Д.М. Факторний аналіз впливу технологічних параметрів процесу гарячої прокатки на довжину розкату і побудова прогнозуючої моделі / Д.М. Гаранжа, Т.А. Желдак, М.В. Краєв // Металлург. и горноруд. пром-сть. — 2011. — N 1. — С. 44-49. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
 4. Желдак Т.А. Системний аналіз факторів, що визначають мірність сортового прокату та шляхи мінімізації немірної продукції / Т.А. Желдак, Д.М. Гаранжа // Науковий вісник НГУ, №8. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – с. 73-77.
 5. Слєсарєв В.В. Оптимізація розкроювання продукції прокатного виробництва з використанням методу пошуку із заборонами / Слєсарєв В.В., Желдак Т.А., Гаранжа Д.М., Станіна О.Д. // Збірник наукових праць НГУ. – 2010. - № 35, т.2 – с. 41-50.
 6. Желдак Т.А. Подходы к построению интеллектуальной системы, управляющей кислородным конвертером / Т.А. Желдак, Д.А. Воловенко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2011. - №5 – с. 133–136.
 7. Нестеров М.Е. Повышение эффективности устаревшего производства с помощью современных самообучающихся систем поддержки принятия решенийна примере кислородно-конвертерного цеха ДМЗ им. Петровского / М.Е. Нестеров, Т.А. Желдак // Збірник наукових праць НГУ – Д.: НГУ. – 2010. - №34, т. 2. – с. 202-207.
 8. Желдак Т.А. Використання систем самонавчання для ідентифікації марки сталі в киснево-конвертерному виробництві / Т.А. Желдак, Н.А. Кучеренко // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2011, №1. – с. 94-98.
 9. Слєсарєв В.В. Застосування тензометричних датчиків в системі прийняття рішень керування сортопрокатним виробництвом / В.В. Слєсарєв, Т.А. Желдак, Д.М. Гаранжа // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – 2012. – №4 (81). – с. 142–150.
 10. Желдак Т.А. Застосування зворотних залежностей у математичних моделях складних об’єктів та систем / Т.А. Желдак // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2012. — № 3. — С. 95–106.
 11. Slesaryev, V.V. Using of the Tabu search method in optimization the rolled stock layout / V.V. Slesaryev, T.A. Zheldak, D.M. Garanzha and O.D. Stanina // Scientific Reports on Resource Issues. Vol. 2, 2012: Rock Strength, Rock Fragmentation and Effective Use of Energy Potential of Geotechnical Systems. – TU Bergacademie Freiberg. – p. 87-99.
 12. Желдак Т.А. Застосування методів формування знань в складі інтелектуальної СППР оптимізації процесу розкислення сталі в конвертерному виробництві / Т.А. Желдак, В.В. Слєсарєв, Д.О. Воловенко // Системні технології. - Випуск 3 (86). - Дніпропетровськ, 2013. - с. 29 - 39.
 13. Слєсарєв В.В. Математична модель матеріально-теплового балансу плавки в кисневому конвертері та критерій її оптимізації / В.В. Слєсарєв, Т.А. Желдак // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. - №1 – с. 97–102.
 14. Желдак Т.А. Адаптація методу моделювання колонії мурах до розв’язання комбінаторних задач планування виконання замовлень металургійними підприємствами // Математичні машини та системи. – 2013. - №4 – с 95-106.
 15. Желдак Т.А. Метод моделювання штучної імунної системи з селективним оператором Сааті та одновимірним локальним пошуком / Т.А. Желдак, В.В. Слєсарєв // Искусственный интеллект. – 2013. №4. – с. 101-112.
 16. Zheldak, T.A. Knowledge-Based Intellectual DSS of Steel Deoxidation in BOF Production Process / T.A. Zheldak, V.V. Slesarev, and D.O. Volovenko // American Journal of Mining and Metallurgy 1.1 (2013): 7-10.
 17. Zheldak, T.A. Using an Evolutionary Heuristics for Solving the Outdoor Advertising Optimization Problem / T.A. Zheldak, V. Redko // Journal of Computer Sciences and Applications 2.2 (2014): 23-30. DOI: 10.12691/jcsa-2-2-2

© 2006-2021 Інформація про сайт