Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Желдак Тімур Анатолійович

Желдак Тімур Анатолійович
Посада: завідуючий кафедрою системного аналіза та управління (2020).
Вчене звання:
доцент (2006).
Вчений ступінь:
кандидат технічних наук (2002).

E-mail: zheldak.t.a@nmu.one
Кабінет: 7/1005Посилання на особисту сторінку в каталогах:

Scopus Author ID
ORCID iD iconORCID iD
Google scholar


Закінчив у 1997 році Державну гірничу академію України (тепер НТУ «Дніпровська політехніка») за спеціальністю «Електропривод і автоматизація загальнопромислових установок та технологічних комплексів» і одержав кваліфікацію інженер-електромеханік. По закінченні аспірантури при НГУ підготував та захистив дисертацію на тему «Ідентифікація параметрів асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором без навантаження в складі автоматизованого комплексу» (автореферат), внаслідок чого отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».

З лютого 2000 року розпочав викладацьку діяльність у якості асистента кафедри системного аналізу і управління.

Після захисту дисертації, з вересня 2002 – доцент кафедри.

В якості викладача проводить лекційні та лабораторні заняття з дисциплін «Вступ до фаху», «Мови комп’ютерного моделювання», «Самонавчання складних систем», «Еволюційні технології прийняття рішень» - для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз»; «Системи штучного інтелекту» - для студентів різних спеціальностей факультету інформаційних технологій.

Коло наукових інтересів Желдака Т.А. включає розробку і створення систем штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, добування та обробки знань, інтелектуальний аналізу даних, а також сучасні моделі та методи еволюційного та евристичного моделювання та оптимізації при вирішенні різноманітних задач. Основний об’єкт прикладної діяльності фахівця – технологічні процеси металургійних виробництв підприємств Дніпропетровської області.

Результати досліджень Т.А. Желдака знайшли відображення у більш як 50-ти наукових і методичних публікаціях, серед яких 25 статей у фахових виданнях України та виданнях з високим рівнем цитування.

З 2004 року Т.А. Желдак керує науково-дослідною роботою магістрів, є куратором студентського наукового товариства кафедри системного аналізу і управління. З 2007 року здійснює керівництво аспірантами. На поточний час керує роботою аспірантів за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 124 «Системний аналіз».


Методичні видання:


1. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 124 Системний аналіз / Т. А. Желдак, Т.В. Хом’як; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 32 с.
2. Желдак Т.А., Коряшкіна Л.С., Ус С.А. Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень. – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 387 с.
3. Т.А. Желдак, А.В. Малієнко. Системний аналіз і управління. Методичні рекомендації і вимоги до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентами напряму 040303 Системний аналіз спеціальності / упоряд.: Т.А. Желдак, А.В. Малієнко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 44 с.


Нові публікації:

  1. Hnatushenko, V. V. Mathematical Model Of Steel Consumption Minimization Considering The Two-Stage Billets Cutting / V. V. Hnatushenko, T. A. Zheldak, L. S. Koriashkina // Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 2021, 2: 118-124. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/118
  2. Avramenko S.E. Guided hybrid genetic algorithm for solving global optimization problems / S.E. Avramenko, T.A. Zheldak, L.S. Koriashkina // Radio Electronics, Computer Science, Control. 2021. № 2.: 174-188. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-2-18
  3. Желдак Т.А. Системний аналіз факторів, що визначають стійкість футеровки конвертера та побудова прогнозуючої моделі / Т.А. Желдак, Н.А. Антоненко // Системні технології. – Випуск 6 (131). - Дніпро, 2020. – с. 73-91. DOI: 10.34185/1562-9945-6-131-2020-08
  4. Желдак Т.А. Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень: навч. посіб. / Т.А. Желдак, Л.С. Коряшкіна, С.А. Ус, за редакцією С.А. Ус; МОН України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 387 с.
  5. Zheldak T. A. The algorithm of artificial immune system simulation with Saaty selection operator and one­dimensional local search / T. A. Zheldak, V. V. Slesarev, I. G. Gulina // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2016. - №5 – с. 149–156. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2016_5_24
© 2006-2023 Інформація про сайт