Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні


Завідувач кафедри Слєсарєв Володимир Вікторович - професор, доктор технічних наук.
Здібний науковець і відомий фахівець в галузі прикладної математики та систем управління.

Контакти: Тел.: (056)3730711


Кафедра створена в 1971 році для виконання освітніх функцій з напрямку „Прикладна математика” для всіх спеціальностей університету. На сьогодні займається підготовкою фахівців з прикладної математики, математичного моделювання та системного аналізу, управління технічними системами.

На кафедрі проходять підготовку студентів в галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 124 Системний аналіз.

Навчальний процес забезпечують 3 доктори наук, професори; 4 кандидатів фізико – математичних наук, доценти; 4 кандидатів технічних наук, доценти, а також 4 досвідчених асистента. Усього з вченими ступенями та званнями на кафедрі працює 16 викладачів.

Кафедра обладнана сучасним комп'ютерним обладнанням - 32 сучаних комп'ютера у двох аудиторіях.використовуються для навчального процесу зі студентами та на двох комп'ютерах працюють аспіранти.

Багатолітні двосторонні зв’язки з промисловими підприємствами допомагають забезпеченню студентів місцями для учбових та виробничих практик, а також працевлаштуванню.

При кафедрі відкрита аспірантура з напрямків:

  • прикладна математика
  • автоматизація технологічних процесів

Основний об’єкт діяльності - Системний аналіз та управління складними системами і його практичне використання при прогнозуванні, проектуванні й управлінні.

© 2006-2018 Інформація про сайт