Національний гірничий університет — відповідність Часу

Видання викладачів кафедри


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками і методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.Реферат: "Методичні рекомендації призначено для використання студентами під час виконання та оформлення випускної кваліфікаційної роботи. Містять вимоги до структури дипломної роботи, правила та додатки з прикладами оформлення структурних елементів роботи."


Реферат: "Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Випадкові процеси” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових процесів та її застосування до задач масового обслуговування. Книгу розраховано на осіб, які знають математику в межах вузівського курсу, й рекомендовано для студентів технічних спеціальностей і тих, хто використовує ймовірнісні методи при розв’язуванні практичних задач."
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА Новицький, Ус Завантажити

Реферат: "Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто базові теоретичні засади дискретної математики, описано методи й алгоритми, необхідні для розв’язування задач, показано їх застосування на конкретних прикладах. Навчальний посібник має на меті допомогти студентам-заочникам у самостійному вивченні нормативної дисципліни «Дискретна математика» під час виконання контрольних робіт і підготовки до практичних і лабораторних занять. Книгу розраховано на осіб, які знають математику в межах вузівського курсу, й рекомендовано для студентів технічних спеціальностей і тих, хто використовує методи дискретної математики при розв’язуванні практичних задач."
Завантажити

Реферат: "Розглянуто основні поняття теорії прийняття рішень, методи прийняття рішень за умов коли задано переваги на множині альтернатив, або існує багато критеріїв чи мають місце нечіткі вихідні дані. Книгу розраховано на осіб, які опанували математику в межах вузівського курсу, й призначено для студентів спеціальності «Системний аналіз». Вона може бути корисна всім, хто застосовує методи прийняття рішень до розв’язування практичних задач."
Методи прийняття рішень Ус С.А.


Реферат: "Методичні рекомендації мають на меті допомогти студентам у самостійному засвоєнні нормативної дисципліни «Теорія прийняття рішень» під час виконання лабораторних робіт і підготовки до модульного контролю. Розглянуто основні теоретичні відомості про методи прийняття рішень, необхідні для виконання лабораторних робіт. Подано рекомендації до розв’язування типових розрахункових задач. Сформульовано вимоги до оформлення звіту про лабораторну работу, питання для самоконтролю й критерії оцінювання лабораторних робіт. Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів."

Новицький І.В. Теорія ймовірності й математична статистика [Текст]: навч. посібник / І.В.Новицький, С.А. Ус. – Д.: НГУ, 2010, – 179 с. Випадкові процеси
Ус С.А., Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Функціональний та опуклий аналіз» [Текст]: / С. А. Ус. – Д.: НГУ, 2011, – 61 с. Функціональний та опуклий аналіз Ус С.А.

Випадкові процеси Ус С.А.
© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт